top of page

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij in het kader van de administratie en marketing van onze klanten verwerken.    

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. Onderstaand hebben wij omschreven welke categorieën van gegevens wij verwerken. Financiële gegevens (bankrekeningnummer; Swift; IBAN code); Naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres, KvK nummer; BTW nummer; Financiële gegevens (bankrekeningnummer; Swift; IBAN code); Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten; Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen; Gegevens voor het onderhouden van contacten met klanten. Gegevens over uw activiteiten op onze website Internetbrowser en apparaat type Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste twee jaar nadat de laatste transactie is afgerond, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.  

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten; Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen; Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer; Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten; Het onderhouden van contacten met de klanten; Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountants controle; Het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke-, provinciale- en waterschap belastingen; De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.  

OP WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst. Dit betreft de overeenkomst die wij met een klant hebben gesloten voor het (doen) leveren van thee en aanverwante producten. Wij stellen de verplichting om persoonsgegevens te verstrekken als gevolg van een wettelijke of contractuele verplichting dan wel vanwege een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.  

DELEN VAN GEGEVENS
Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen: Door mij ingeschakelde verwerkers; Externe adviseurs; Externe dienstverleners; Belastingdienst; Toezichthoudende autoriteiten; Bezorgpartners; Betaalpartners;   Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.  

DOORGIFTE BUITEN DE EU
Uw gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.    

STATISTIEKEN / GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.
Het privacy beleid van Google Analytics kunt u hier lezen.   Cookies Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij kunnen gebruik maken van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies ontvangt.  

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.  

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.  

UW RECHTEN
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens: Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn. Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden. Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.   Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indienen bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar liesbethlist@icloud.com. Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. Wij streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.  

WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en zullen de wijzigingen op deze site publiceren. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Laatste wijziging op 10 maart 2022

bottom of page